หน้าแรก
บริการของเรา
เกี่ยวกับเรา
ขอบเขตงานและค่าบริการ
ติดต่อเรา
บริการด้านบัญชี บริการด้านภาษีประจำเดือน บริการด้านภาษีประจำปี
เราให้การดูแลและเอาใจใส่ลูกค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อการรับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ก่อให้เกิดประสิทธิผลในผลงาน
ที่ได้ ซึ่งสามารถเป็นแนวทางนำไปสู่การวางแผนภาษีที่ถูกต้อง ประหยัดภาษี และถูกต้องตาม พรบ.การบัญชี
ประมวลรัษฎากร และมาตรฐานการบัญชี เพื่อลูกค้าไม่ต้องกังวลกับปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการบันทึก
บัญชีและการนำส่งภาษีไม่ถูกต้อง ซึ่งวงจรของการบันทึกบัญชีประกอบด้วย
 
    * การวิเคราะห์รายการค้า และบันทึกบัญชีให้เป็นไปตามกฎหมายภาษีอากรของกรมสรรพากร
    * ทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย ตามกฎเกณฑ์ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
    * ทำประมาณการกำไรขาดทุน เพื่อการนำส่งภาษีครึ่งปี
    * สรุปและปิดงบการเงินเมื่อสิ้นปี
    * ตรวจสอบบัญชีเพื่อออกเป็นงบการเงินในการนำกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากร
* จัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1)
* จัดทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3)
* จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.53)
* จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)
* จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี(ภ.ง.ด.51) และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา(ภ.ง.ด.94)
* จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี(ภ.ง.ด.50) และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา(ภ.ง.ด.90,91)
* จัดทำและนำส่งงบการเงินพร้อมบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
* จัดทำและสรุปภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปียื่นต่อกรมสรรพากร (ภ.ง.ด.1ก)


 
 
บริการด้านประกันสังคม บริการด้านทะเบียน บริการด้านอื่นๆ
* ขึ้นทะเบียนนายจ้าง 
* แจ้งเข้า-แจ้งออก ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม
* จัดทำและยื่นแบบนำส่งเงินสมทบประกันสังคมรายเดือน
* นำส่งเงินสมทบกองทุนทดแทนประจำปี
* รายงานค่าจ้างประจำปี
 
* จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้านค้า
* จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนเดิมทุกชนิด เช่น แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุที่ประสงค์
   แก้ไขเพิ่มเติมผู้เป็นกรรมการและอำนาจกรรมการ เพิ่มทุน-ลดทุน แก้ไขที่ตั้งสำนักงาน
* จดทะเบียนเลิกประกอบกิจการ จดเสร็จการชำระบัญชี
* จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) และภาษีธุรกิจเฉพาะ
* ให้บริการวางแผนภาษี และวางระบบบัญชี
* ให้บริการคัดเอกสาร คัดหนังสือรับรองของนิติบุคคล
* ให้บริการขอยูสเซอร์และพาสเวิร์ดเพื่อใช้ทำธุรกรรมทางออนไลน์
* ให้บริการนำส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในรูปแบบของ e-filing
* ให้บริการรับมอบอำนาจเป็นตัวแทนเข้าพบสรรพากรในกรณีถูกเรียกพบ
 

 

 
บริษัท สรรค์นิธิ การบัญชี และ ธุรกิจ จำกัด เป็นผู้ให้บริการทำบัญชี ตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและภาษีอากร อย่างครบวงจร ตลอดจนให้บริการ จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้านค้า และบริการอื่นๆ ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจ โดยบุคคลากรและทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ ในสายงานวิชาชีพมามากกว่า 20 ปี และมุ่งเน้นการบริการเพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด ในราคาที่ไม่แพงแต่มากด้วยคุณภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งทีมงานได้รับการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อการให้บริการผู้ประกอบการอย่างถูกต้องแม่นยำ และเน้นการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายอย่างเคร่งครัด ทำให้ผู้ประกอบการลดภาระ คลายกังวล ปราศจากและหลีกเลี่ยงจากการถูกค่าปรับ
 
 
ทำไมจึงควรเลือกใช้บริการจาก บริษัท สรรค์นิธิ การบัญชี และ ธุรกิจ จำกัด
    * ค่าทำบัญชีในราคาถูกและเป็นธรรม
    * ผู้ประกอบการได้รับการวางแผนภาษี เพื่อการประหยัดภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
    * ดูแลผู้ประกอบการอย่างใกล้ชิด เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ ให้เป็นไปในแนวทางที่ผู้ประกอบการได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด
    * การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ผลของงานที่ได้อย่างมีคุณภาพ รวดเร็ว ชัดเจน
    * พนักงานได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างสม่ำเสมอ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

 

ตรวจสอบอีเมล์

สถิติเว็บไซต์
วันที่เปิดเว็บไซต์ 03/04/2014
อัพเดทล่าสุด 08/04/2014
ผู้ชมทั้งหมด 646
Pageview 1
www.sannithi com
บริษัท สรรค์นิธิ การบัญชีและธุรกิจ จำกัด เลขที่ 23/74 หมู่ที่ 9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 

 
 Tel : 099 615 4152
 Email : snt@sannithi.com
 ID Line : OONG. AC

© copyright , 2013. Engine by MakeReadyWeb.com All rights reserved.