หน้าแรก
บริการของเรา
เกี่ยวกับเรา
ขอบเขตงานและค่าบริการ
ติดต่อเรา
บริการจัดทำบัญชีและยื่นภาษีทุกเดือน บริการรายปี/ตรวจสอบบัญชี บริการงานทะเบียน
บริการให้คำปรึกษา   วางระบบเอกสาร   บัญชี   ภาษีอากร  ให้ถูกต้องเป็นที่ยอมรับของกรมสรรพากร บริการจัดทำรายงาน   ภาษีซื้อ-ภาษีขาย   ประจำเดือนพร้อมยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) บริการจัดทำภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายประจำเดือนพร้อมยื่นภาษี (ภ.ง.ด.1,3,53) บริการจัดทำเงินเดือนและนำส่งประกันสังคม แจ้งเข้า-แจ้งออก บริการจัดทำบัญชีสมุดรายรับ-รายจ่าย รายวันซื้อ-รายวันขาย รายวันทั่วไป และแยกประเภททั่วไป บริการแก้ปัญหาและเข้าพบเจ้าหน้าที่สรรพากร เมื่อถูกเชิญพบ จัดทำประมาณการครึ่งปี   สรุปภาษีตามแบบ ภ.ง.ด.51   พร้อมนำส่งกรมสรรพากร (ครึ่งปี) จัดทำและสรุปยอดเงินเดือนพนักงานทั้งปีตามแบบ ภ.ง.ด. 1ก จัดทำงบดุล   งบกำไรขาดทุน   รายละเอียดประกอบงบการเงิน จัดทำและตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)   และผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA) จัดทำภาษีตามแบบ ภ.ง.ด.50   พร้อมนำส่งกรมสรรพากร (สิ้นปี) จัดทำแบบ ส.บช.3   และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)   พร้อมนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร้านค้า จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน เดิมทุกชนิด เช่น การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ แก้ไขเพิ่มเติมผู้เป็นกรรมการและอำนาจกรรมการ เพิ่มทุน-ลดทุน ฯลฯ จดทะเบียนเลิกประกอบการ เสร็จการชำระบัญชี  จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) และทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ


 
 
บริการงาน WORK PERMIT / VISA
 
ขอใบอนุญาตแรงงานต่างชาติ (WORK PERMIT) และต่อวีซ่า (VISA) ให้กับชาวต่างชาติโดยทีมงาน มืออาชีพ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขใบอนุญาตทำงาน
แจ้งออกจากการทำงานและคืนใบอนุญาตทำงาน
RE-ENTRY VISA (การทำเรื่องขอเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักร)
REPORT 90 DAYS (แจ้งอยู่เกิน 90 วัน)

บริการของเรา

     บริษัท สรรค์นิธิ การบัญชีและธุรกิจ จำกัด ให้บริการรับทำบัญชี และภาษีอากร ตลอดจนการจดทะเบียนจัดตั้งหรือการจดเพื่อเปลี่ยนแปลง ข้อมูลเดิม รวมทั้งบริการอื่นๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยทีมงานที่มีความมุ่งมั่น และมีความชำนาญในสายวิชาชีพมามากกว่า 15 ปี รวมถึงผู้ปฏิบัติงาน ด้านบัญชีที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543
    
     ซึ่งต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ ทางด้านบัญชีและภาษีอากรอย่าง ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และด้วยความพร้อมในการให้บริการท่านด้วยความ หลากหลายในประเภทของธุรกิจ เช่น กิจการซื้อมา-ขายไป นำเข้า-ส่งออก บริการขนส่ง รับเหมาก่อสร้าง ซ่อมแซม โฆษณา ฯลฯ ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากผู้ประกอบการมากกว่า 200 ราย

  
ทำไมต้องเลือกใช้บริการ บริษัท สรรค์นิธิ การบัญชีและธุรกิจ จำกัด
     * ด้วยอัตราที่มีความเป็นธรรม
     * วางแผนภาษีอย่างประหยัด แต่ถูกต้องตามกฎหมาย
     * ด้วยทีมงานที่มีประสิทธิภาพ มุ่งมั่นต่อวิชาชีพ เพื่องบการเงินที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ ตามเกณฑ์การจัดทำงบการเงินตาม พรบ. การบัญชี ปี 2543
     * จัดอบรมและพัฒนาความรู้ของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีประสิทธิ ภาพอย่างต่อเนื่อง
เมนูบริการของเรา
บริการจัดทำบัญชีและยื่นภาษีทุกเดือน
บริการรายปี/ตรวจสอบบัญชี
บริการงานทะเบียน
บริการงาน WORK PERMIT / VISA
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

 

ตรวจสอบอีเมล์

สถิติเว็บไซต์
วันที่เปิดเว็บไซต์ 03/04/2014
อัพเดทล่าสุด 08/04/2014
ผู้ชมทั้งหมด 553
Pageview 0
www.sannithi com
บริษัท สรรค์นิธิ การบัญชีและธุรกิจ จำกัด เลขที่ 23/74 หมู่ที่ 9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 

 Tel : 089-356-4051

 Email : snt@sannithi.com

 ID Line : OONG. AC
 

© copyright , 2013. Engine by MakeReadyWeb.com All rights reserved.