หน้าแรก
บริการของเรา
เกี่ยวกับเรา
ขอบเขตงานและค่าบริการ
ติดต่อเรา
ขอบเขตงานและค่าบริการ

ด้านการบันทึกบัญชี
     * ให้คำแนะนำปรึกษาด้านบัญชี-ภาษีอากร การจัดเก็บเอกสารรวมทั้งการบันทึกบัญชี
     * วิเคราะห์รายการค้าตามเอกสารเพื่อการบันทึกบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย และรายงานทางบัญชีต่างๆ ให้ครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด
     * บันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ด้วยระบบโปรแกรมที่ได้มาตรฐานของกรมสรรพากร
  

ด้านการยื่นแบบภาษีประจำเดือน
     * จัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1)
     * จัดทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3)
     * จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.53)
     * จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)
     * จัดทำรายงานภาษีซื้อและภาษีขายประจำเดือน    
    

ด้านการยื่นแบบภาษีประจำปี
     * จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภ.ง.ด.51) และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.94)
     * จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภ.ง.ด.50) และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90, 91)
     * จัดทำและยื่นแบบนำส่งงบการเงินพร้อมบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นต่อกระทรวงพาณิชย์
     * จัดทำและสรุปภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปียื่นต่อกรมสรรพากร (ภ.ง.ด.1ก)ด้านประกันสังคม
     * จัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินสมทบประกันสังคมรายเดือน
     * แจ้งเข้า-แจ้งออก
     * นำส่งเงินกองทุนทดแทนประจำปี
     * รายงานค่าจ้างประจำปี
   

สิ่งที่ต้องจัดเตรียมในการทำบัญชี
     * เอกสารประกอบการขาย เช่น ใบกำกับภาษี, ใบส่งของ, ใบเสร็จรับเงิน
     * เอกสารประกอบการซื้อ เช่น ใบกำกับภาษี, ใบส่งของ, ใบเสร็จรับเงิน, ใบแจ้งหนี้
     * เอกสารเกี่ยวกับการจ่ายเงิน เช่น ค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
     * หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เช่น ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 (ในกรณีจ่ายเงิน)
     * เอกสารประกอบการรับเงินจากลูกค้า เช่น ใบสำคัญรับ หรือ ใบนำฝากธนาคาร (Pay in slip)
     * เอกสารประกอบการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ เช่น ใบสำคัญจ่าย หรือ ใบถอนเงินจากธนาคาร
     * Bank Statement สำหรับบัญชีกระแสรายวัน และสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของกิจการ
     * ใบเสร็จพร้อมแบบ ภ.พ.30 , ภ.ง.ด.1 ,3 , 53 และประกันสังคม


ประเภทงานและอัตราค่าบริการ
 
ประเภทงาน อัตราค่าบริการ
รับทำบัญชี เริ่มต้น 2,000 บาท
ตรวจสอบบัญชี เริ่มต้น 5,000 บาท
จดทะเบียนบริษัท 12,000 บาท รวมตรายางและค่าธรรมเนียม
จดห้างหุ้นส่วน 6,000 บาท รวมตรายางและค่าธรรมเนียม
จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม  เริ่มต้น 3,000 บาท 
จดทะเบียนเลิกและเสร็จการชำระบัญชี 25,000 บาท  รวมค่าตรวจสอบงบการเงิน
จดทะเบียนพาณิชย์ 2,000 บาท
จดทะเบียนมูลค่าเพิ่ม 2,000 บาท
ขอใบอนุญาตทำงาน-วีซ่า 18,000 บาท (รวมการคัดสำเนาจากหน่วยงานราชการ)

หมายเหตุ  :  มีข้อสงสัยโปรดสอบถามเพิ่มเติม

เมนูบริการของเรา
บริการจัดทำบัญชีและยื่นภาษีทุกเดือน
บริการรายปี/ตรวจสอบบัญชี
บริการงานทะเบียน
บริการงาน WORK PERMIT / VISA
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

 

www.sannithi com
บริษัท สรรค์นิธิ การบัญชีและธุรกิจ จำกัด เลขที่ 23/74 หมู่ที่ 9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 

 Tel : 089-356-4051

 Email : snt@sannithi.com

 ID Line : OONG. AC
 

© copyright , 2013. Engine by MakeReadyWeb.com All rights reserved.